Μελέτες

Μελέτες και Υπηρεσίες στο αντικείμενο του Μηχανικού 

 

  • Μελέτες Οδοποιίας
  • Πολεοδομικές μελέτες (Πράξεις εφαρμογής - αναλογισμού)
  • Ένταξη πράξεων εφαρμογής στo λειτουργούν κτηματολόγιο
  • Μελέτες πρόσβασης για την κατασκευή Αιολικών Πάρκων
  • Μελέτες συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.)
  • Υπολογισμοί και επιμετρήσεις χωματουργικών
  • Μελέτες XYTΑ
  • Υπηρεσίες τεχνικής σχεδίασης σε τεχνικά γραφεία
  • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος