Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Πραγματοποιούμε ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια και εκδίδουμε Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για την μίσθωση, ή την μεταβίβαση ακινήτων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (Απλό αντίγραφο)
  • Ο αριθμός Κ.Α.Ε.Κ. (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) ή εναλλακτικά ο κωδικός της δήλωσης και ο κωδικός ιδιοκτησίας (Μόνο για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο)
  • Το φύλλο συντήρησης λέβητα
  • Η οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1983.
  • Μελέτη ΚΕΝΑΚ (για κτίρια μετά το 2010)

Προαιρετικά Δικαιολογητικά:

  • Κάτοψη ακινήτου (Σχέδιο στο οποίο φαίνεται η ιδιοκτησία)
  • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής αδείας
  • Ένας εκκαθαριστικός λογαριασμός ΔΕΗ
  • Μελέτη θέρμανσης - θερμομόνωσης